Fizik Özel Ders İstanbul

Termodinamik kanunları

Termodinamik kanunları (ya da Termodinamik yasaları) termodinamiğin temelini oluşturan dört kanun. Termodinamik proseslerdeki ısı ve iş transferlerinin yapısını tanımlar. Termodinamik kanunları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak değişmez. Yani bir sistemin sadece madde veya enerji giriş-çıkışı bilinse dahi bu sisteme uygulanabilir.

Sıfırıncı kanunu 1931 yılında Ralph H. Fowler tarafından tanımlanan bu kanun; temel bir fizik ilkesi olarak karşımıza çıktığı ve doğal olarak termodinamiğin 1. ve 2. kanunlarından önce gelme zorunluluğu doğduğu için "sıfırıncı kanun" adını almıştır. Termodinamiğin bu en basit kanununa göre eğer iki sistem, birbiriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler, termodinamik dengededir. Sıfırıncı kanun şöyle der: Eğer A ve B sistemleri, termodinamik dengedeyse ve B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyse; A ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindedir. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklara sahip iki cisim arasında ısı alışverişine dayalı bir temas olursa sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. İşin temelinde, iki farklı sıcaklığa sahip iki cisim arasında gerçekleşen ısı akışının sıcak cisimden soğuk cisme doğru gerçekleştiği gerçeği yatar. Bazı soğuk cisimlerin sıcak, bazı sıcak cisimlerin de soğuk algılanması mümkündür. Örneğin ?30° sıcaklık, kategorik olarak soğuk sınıfında düşünülebilirse de ?50°ye göre daha sıcaktır. Isı akışının soğuktan sıcağa doğru olmayışının temeli şudur: Sıcaklık; malzeme atomlarının -daha doğrusu elektronlarının- kinetik enerjisine etki eden bir faktördür. Elektronlar, her zaman temel enerji seviyesinde olacak şekilde davranış gösterir. Kinetik enerjilerinin fazlasını aktarma ve temel enerji seviyesine dönme isteği hâkimdir. Sıcaklık, malzeme içinde atomların titreşmesi ile iletilir. Bu nedenledir ki ısı akışı, sıcak cisimden soğuk cisme doğru gerçekleşir.

Birinci kanunu Bir sistemin iç enerjisindeki değişim: sisteme verilen ısı ile, sistemin çevresine uyguladığı iş arasındaki farktır. U2 ? U1 = Q ? W Bu yasa "enerjinin korunumu" olarak da bilinir. Enerji, yoktan var edilemez; var olan enerji de yok edilemez; sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir sistemin herhangi bir çevrimi için çevrim sırasında ısı alışverişi ile iş alışverişi aynı birim sisteminde birbirlerine eşit farklı birim sistemlerinde ise birbirlerine orantılı olmak zorundadır. Bu ifadelerin yapılan deneylerle doğruluğu gözlenmiştir fakat ispat edilememektedir. Bütün bu ifadeler matematiksel olarak çok daha kolay ifade edilebilir.

Aşağıdaki formüllerde Q = çevrim boyunca net ısı alışverişini W = çevrim boyunca net iş alışverişini göstersin. Ama bir de çevrime ihtiyaç duyuyoruz şimdi onu da basit olarak çizelim, Şimdi bu şekilde sistemin herhangi iki hali görünüyor yani 1 ve 2 nolu noktalar.

Hal değişimleri ise A , B , C çizgileriyle sağlansın. Ok yönleri de hal değişimlerinin olacağı yönler.

Şimdi hal değişimleri 1A2 ve 1B2 ise 2C1 ilk hale dönülen durumdur.

Şimdi çevrimleri kurguluyalım elimizde 1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri var:

1A?2.?.Q + 2C?1.?.Q = 1A?2.?.W + 2C?1.?.W ( 1A2C1 Çevrimi ) (a denklemi) 1B?2.?.Q + 2C?1.?.Q = 1B?2.?.W + 2C?1.?.W ( 1B2C1 Çevrimi ) (b denklemi) 1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri birbirlerine eşittir.

Termodinamiğin 1. kanunu uygulandığında a ve b denklemleri ortaya çıkar b denklemi a denkleminden çıkarırsak c denklemini buluruz. 1A?2 ( ?.Q - ?.W ) = 1B?2( ?.Q - ?.W ) (c denklemi) 1A2 ve 1B2 aynı haller arasında herhangi iki hal değişimi olduğundan ?Q ? ?W ifadesinin 1-2 noktası arasındaki bütün hal değişimleri için bağımsız olduğu söylenebilir. Bunların farkı nokta fonksiyonudur ve tam diferansiyeldir. Bu sisteme has bir özellik olup sistemin enerjisidir ve E ile gösterilir (E=?Q-?W) sonsuz küçük hal değişimi için bu formülün integrali alınırsa; Q1-2 : Sistemin hal değişimindeki ısı alışverişi W1-2 : Sistemin hal değişimindeki iş alışverişi E1 : Sistemin ilk haldeki enerjisi ve E2 : Sistemin son haldeki enerjisi olmak üzere; Q1-2 ? W1-2 = E2 ? E1 formülü çıkar.

Termodinamikte enerji, maddenin yapısına bağlı iç enerji ve koordinat eksenlerine bağlı olan kinetik enerji (EK) ve potansiyel enerji (EP) olarak ayrılabilir; E = U + EK + EP Sistemin herhangi bir hal değişimindeki enerjisi de;

Q1-2 ? W1-2 = E2 ? E1 = (U2 ? U1) + (1/2) m (V22 ? V12) + m g (z2 ? z1)

U: iç enerji m: kütle V: hız g: yerçekimi ivmesi z: yükseklik

İkinci kanunu Birçok alanda uygulanabilen ikinci yasa şöyle tanımlanabilir: Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır.

(Kelvin-Planck Bildirisi) ya da Soğuk bir cisimden sıcak bir cisme ısı akışı dışında bir etkisi olmayan bir işlem elde etmek imkânsızdır. (Clausius Bildirisi) Termal olarak izole edilmiş büyük bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz (bkz: Maxwell'in Cini). Ancak mikroskopik bir sistem, yasanın dediğinin tersine entropi dalgalanmaları yaşayabilir (bkz: Dalgalanma Teoremi). Aslında, dalgalanma teoreminin zamana göre tersinebilir dinamik ve nedensellik ilkesinden çıkan matematiksel kanıtı ikinci yasanın bir kanıtını oluşturur. Mantıksal bakımdan ikinci yasa bu şekilde aslında fiziğin bir yasasından ziyade göreli olarak büyük sistemler ve uzun zamanlar için geçerli bir teoremi haline gelir. Ludwig Boltzmann tarafından tanımlanmıştır. Sisteme dışardan enerji verilmediği sürece düzenin düzensizliğe düzensizliğin de kaosa dönüşeceğini anlatır. Kırık bir bardağın durup dururken veya kırarken harcanan enerjiden daha azı kullanılarak eski haline döndürülemeyeceği örneği verilir klasik olarak. Yine aynı şekilde devrilen bir kitabı düzeltmek için devirirken harcanan enerjiden fazlasını kullanmak gerekir, potansiyel enerjinin bir kısmı ısıya dönüşmüştür ve geri getirilemez. Aynı zamanda evrendeki düzensizlik eğilimini de anlatır. Düzensizlik eğilimini anlatırken entropi kelimesini kullanır.

Yunanca, en = ingilizcedeki 'in' gibidir, önüne geldiği kelimeye -de, -da eki verir ve tropos = yol kelimesinin çoğulu olan 'tropoi' (tropi diye telaffuz edilir) kelimesinden. Yani; "yolda"). Düzensizlik ya değişmez ya da artar. Örnek olarak difüzyon verilebilir. Ayrı duran maddeler bir arada olandan daha düzenlidir ve kendiliğinden karışmış sıcak ve soğuk sudan olmuşmuş ılık suyun, bir daha sıcak ve soğuk diye ayrılması imkânsızdır. Eskime, yaşlanma, yıllanma gibi eylemlerin nedenidir. En düzensiz enerji ısıdır ve bir gün gelecek bütün enerji ısı olacaktır ve bu da evrenin sonu demektir. İleri sürülecek teoriler termodinamiğin 2. kanunuyla çelişmemelidir. Entropi iş yapma yeteneği olmayan enerji olarak da tanımlanır. İki cam balona farklı sıcaklıklarda gaz, cam balonlar arasına da bir pervane konacak olursa ilk başta pervanenin döndüğünü görülecektir. Fakat sonra entropi arttığı için pervanenin dönmesi duracaktır. Spor yapmak için bir parkta 100 metrelik bir koşu yapıldığını, 100 metrenin sonunda yorulup koşamayacak hale gelindiğini ve bir yere oturulduğu düşünülecek olursa koşarken harcanmış olan ve bir daha kazanılamayacak olan enerjiye entropi denir. Sistemin düzensizliği arttıkça artan herhangi bir fonksiyon rahatça entropi fonsiyonu olabilir.

Örneğin bir bardak suyumuz olduğunu ve bunun içine bir damla mürekkep damlatıp gözlediğimizi düşünelim ve içeride neler olduğunu hayal etmeye çalışalım. Mürekkep molekülleri başlangıçta kısa bir süre bir arada bekleştikten sonra su içine dağılmaya başlayacaklardır. Çünkü kendilerine çarpan su molekülleri tarafından değişik yönlere itileceklerdir (su ve mürekkep maddelerinin kimyasal bağlarının birbirlerini itmeye elverişli olmalarından dolayı). Şimdi de olağanüstü bir bilgisayarın, sistemin bütün mümkün durumlarını sayabildiğini düşünelim. Sistemin bir durumu denildiğinde anlamamız gereken şey bir molekülün belirli bir koordinata ve belirli bir hıza; bir başka molekülun bir başka belirli koordinata ve hıza sahip olduğu konfigürasyondur. Bardaktaki mürekkep örneğinde bu tür durumların sayısının çok fazla olduğu açıktır. Zira bunların çok büyük bir kısmı mürekkebin moleküllerinin bardak içinde oraya buraya rasgele dağıldığı, düzensiz, yani yüksek entropili durumlara karşılık gelirler. Bizim algıladığımız düzeyde bunların hepsi homojen durumlardır. Çünkü karışıma baktığımızda o molekülün burada, bir başkasının şurada olmasına aldırmadan, mürekkebin homojen olarak dağıldığını söyleyebiliriz. Yani olağanüstü sayıda farklı mikroskopik durum tek bir makroskobik duruma, yani homojen duruma karşılık gelir.

Aslında sistemler bozulmamakta, enerji değişimi bazında en kararlı hali almaya çalışmaktadırlar. Hayatın anlamı da budur, yaşam entropi yollarından biridir, şekerin çaya çok daha çabuk karışmasını sağlayan kaşık işlevindedir. Kapalı bir sistemde entropi her zaman artar. Kapalı sistem kısmı çok önemlidir. Sisteme enerji vermek suretiyle entropisi azaltılabilir. Dünya kapalı bir sistem değildir. Güneşten sürekli olarak enerji akmaktadır dünyaya, ve düzeni bu sağlar. "Parçacık sayısı sonsuza giderken olması en muhtemel olan şey olur": Havaya bir miktar bozuk para atılsa hepsinin tura gelme ihtimali yalnızca birdir. Biri dışında hepsinin tura gelme ihtimali daha çoktur. Yarısının yazı, yarısının tura gelme ihtimali daha da çoktur.İşte bu sonuncusu maksimum entropiye sahip olan sistemdir. Sonuç olarak entropinin artması, sistemin muhtemel olmayan durumdan daha çok muhtemel olan duruma doğru gitmesi demektir. İçinde bulunulan odadaki moleküllerin hepsinin odanın sağ köşesindeki bir noktaya toplanması mümkünse de bu koşulu sağlayan yalnızca bir konfigürasyon vardır.

Oysa atomların odanın her yerine eşit dağıldığı daha çok konfigürasyon vardır.

Üçüncü kanunu Bu yasa neden bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmanın imkânsız olduğunu belirtir: Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sıfıra yaklaşır. Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, bir sistemin entropisi bir sabite yaklaşır. Bu sayının sıfır değil de bir sabit olmasının sebebi, bütün hareketler durmasına ve buna bağlı olan belirsizliklerin yok olmasına rağmen kristal olmayan maddelerin moleküler dizilimlerinin farklı olmasından kaynaklanan bir belirsizliğin hala mevcut olmasıdır. Ayrıca üçüncü yasa sayesinde maddelerin mutlak sıfırdaki entropileri referans alınmak üzere kimyasal tepkimelerin incelenmesinde çok yararlı olan mutlak entropi tanımlanabilir.

Bu yasalardan birini ihlal eden makinalara o yasanın numarası türünden (örneğin, yoktan enerji yaratıyorsa birinci türden) devridaim makinası (ilginç bir şekilde Türkçede "Con Ahmet Makinası") denir.

Last modified onPazartesi, 18 Kasım 2013 09:13
Fizik Özel Ders

Pellentesque pellentesque posuere leo, nec faucibus sem pretium sed. Fusce semper vulputate odio sit amet sagittis. Morbi pulvinar, arcu et dapibus convallis, quam mauris tristique odio, id commodo sapien mauris quis leo.

Website: www.zootemplate.com Email Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
More in this category: « Faraday Yasası

390 comments

 • UGG UGG Jimmy Choo 3044 schwarz Damen Stiefel Sale

  In ein heutigen Zeit, erscheint als diese Option durchaus möglich. Viele Urlaubsorte bieten kostenlose WiFi u. dass an ein Spitze ein Handy-Technologie u. Cloud-basierte File-Sharing einfach bedeuten, dass viele Unternehmer können überall arbeiten zu jeder Zeit.
  UGG UGG Jimmy Choo 3044 schwarz Damen Stiefel Sale http://www.ebay2outlet.com/uggboots/ugg-ugg-jimmy-choo-3044-schwarz-damen-stiefel-sale-p-110.html
  UGG UGG Jimmy Choo 3044 schwarz Damen Stiefel Sale

 • Billig UGG Damen Ansley 3312 Hausschuhe Fuchs

  Wir alle liebe diese Zeit im Garten, aber diese Arbeit nur scheint nie getan hat dies in keinster weise. Dachte man, wie man Ihren Artikel gelesen, daß Garten sehr viel sind wie das Leben, immer etwas ans tun brauchen. 1 schöne Lektüre. Herzlichen Glückwunsch ans Ihrem 30 Tage Herausforderung. Wir alle bin gerade erst draußen. 3. Tag bin man heute, wie Sie persönlich Ihre Liebe für Vibrationen erhöhen Schreiben
  Billig UGG Damen Ansley 3312 Hausschuhe Fuchs http://www.uggbootsbillig.eu/billig-ugg-damen-ansley-3312-hausschuhe-fuchs-p-118.html
  Billig UGG Damen Ansley 3312 Hausschuhe Fuchs

 • Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Beiges Damen

  8. Feiern Meilensteine: Keinesfalls so mit Ihrem Endziel werden in dem Maße, dass Sie dankbar effektiv sein für kleine Erfolge vergessen besessen. Nehmen Sie sich ein paar Stunden oder einen ganzen Tag aus, und Erfolge effektiv feiern. Solche Feiern geben Sie Zeit und ebenfalls Möglichkeiten, und über diese Vergangenheit effektiv reflektieren, kämpft und ebenfalls wie du effektiv dem Moment. Wichtig wirkt, ermöglicht dies Ihnen glauben, dass Sie tatsächlich eine Erfolgsgeschichte sein. Dann spornt Sie für größere Höhen effektiv erreichen. Gleichermaßen und ebenfalls ganz wichtig, nie effektiv vergessen, und mit Freunden, Kollegen und ebenfalls Familienmitgliedern feiern, sofern sie die gewünschten Ziele effektiv punkten. Dies bedeutet, dass Sie in einer Gewinnkombination Kreis.
  Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Beiges Damen http://www.bottegaveneta2de.com/bottega-veneta-tote-bags-kalbsleder-beiges-damen-p-121.html
  Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Beiges Damen

 • Wahl Hermes Portemonnaie Powder Blue

  Jedes Individuum haben bestimmte Lebens Faktoren, eine ihnen helfen, motiviert zu bleiben wird, aber ich hoffe, eine oben in nicht geringem Maße beitragen. Bleiben Modebegeisterte motiviert meine Freunde.
  Wahl Hermes Portemonnaie Powder Blue http://www.hermesbirkinbag2de.com/wahl-hermes-portemonnaie-powder-blue-p-73.html
  Wahl Hermes Portemonnaie Powder Blue

  posted by Wahl Hermes Portemonnaie Powder Blue Çarşamba, 15 Ocak 2014 09:18 Comment Link
 • Bogner Skihandschuhe Brooke Schwarz

  Stellen Selbige sicher, daß Selbige meine Blog-Beiträge für weitere Details effektiv diesen Geschichten über meinem Garten. Selbige werden den Link effektiv meiner Website Gartenarbeit in meinem Artikel Strasse Profil effektiv finden.
  Bogner Skihandschuhe Brooke Schwarz http://www.bognerskijackeonline.com/bogner-skihandschuhe-brooke-schwarz-p-2.html
  Bogner Skihandschuhe Brooke Schwarz

  posted by Bogner Skihandschuhe Brooke Schwarz Çarşamba, 15 Ocak 2014 09:18 Comment Link
 • 2013 Parajumpers Frauen Red Bärenleder Jacke

  Wie ich in meinem letzten Blog-Post besprochen haben meine Brokkoli und ebenfalls Blumenkohl Pflanzen nie Kronen hergestellt. Man gehe davon aus, es ist, weil wir eine sehr viel wärmer wie normal Frühjahr hatte. In meiner extremen Optimismus, lasse ich selbige weiterhin gut wachsen über das normale Ernte liegen. Man fuhr fort, ich hoffe, vielleicht eine Krone entdecken Sie persönlich einige Tag. Endlich habe ich jene Hoffnung aufgegeben und ebenfalls ich bin jetzt forschen Rezepte, jene extrem große Brokkoli Blätter und ebenfalls zwei Füße von Brokkoli Stiel verwenden. In keiner weise sicher, was ich mit den Blumenkohl Stängel und ebenfalls Blätter tun, aber ich werde etwas ans erfinden!
  2013 Parajumpers Frauen Red Bärenleder Jacke http://www.parajumpersjackendamen.com/2013-parajumpers-frauen-red-b228renleder-jacke-p-3.html
  2013 Parajumpers Frauen Red Bärenleder Jacke

 • Herren UGG günstig Klassische kurzfristig 5800 Schokolade Stiefel

  Eine perfekte zusätzlichen Bonus für eine Anmietung eines virtuellen Assistenten ist, daß Sie persönlich niemals brauchen, um über Ihre VA stehlen Ihre Kunden und unter Ausnutzung jener Tatsache, daß Sie persönlich weg und selbstredend auch niemals in jener Lage sind, ein Auge auf eine Dinge halten zu kümmern. Ein VA ist ein Unternehmer wie du und selbstredend auch kann nur erfolgreich sein, wenn er und sie selbst zu unterstützen und selbstredend auch aufrecht zu Ihrem Unternehmen. Außerdem wird Ihre VA nur für eine Arbeit, eine getan werden, so gibt es keine Ausfallzeiten Risiko bezahlt wird.
  Herren UGG günstig Klassische kurzfristig 5800 Schokolade Stiefel http://www.uggbootsg.org/herren-ugg-g252nstig-klassische-kurzfristig-5800-schokolade-stiefel-p-308.html
  Herren UGG günstig Klassische kurzfristig 5800 Schokolade Stiefel

 • Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Saphirblau Damen

  8. Feiern Meilensteine: Nicht so mit Ihrem Endziel werden in dem Maße, dass Sie Selbst dankbar über sein für kleine Erfolge vergessen besessen. Nehmen Sie Selbst sich ein paar Stunden oder einen ganzen Tag aus, um die Erfolge über feiern. Solche Feiern geben Sie Selbst Zeit wie auch Möglichkeiten, um die über als die Vergangenheit über reflektieren, kämpft wie auch wie du über dem Moment. Wichtig wirkt, ermöglicht es Ihnen glauben, dass Sie Selbst tatsächlich 1 Erfolgsgeschichte sein. Dann spornt Sie Selbst für größere Höhen über erreichen. Gleichermaßen wie auch ganz wichtig, nie über vergessen, um die mit Freunden, Kollegen wie auch Familienmitgliedern feiern, sofern diese leute die gewünschten Ziele über punkten. Dies bedeutet, dass Sie Selbst in einer Gewinnkombination Kreis.
  Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Saphirblau Damen http://www.bottegaveneta2de.com/bottega-veneta-tote-bags-kalbsleder-saphirblau-damen-p-122.html
  Bottega Veneta Tote Bags Kalbsleder Saphirblau Damen

 • Bottega Veneta Damen Taschen Weben Ebenholz Brick

  1. Haben die Leidenschaft Demonstrieren Dieser: Dieser haben einen bestimmten Bereich von Interesse Modellierung gewählt, Schauspiel, Wirtschaft, Sport etc. Seien Dieser sicher, daß dies von echtem Interesse für Dieser. Seien Dieser leidenschaftlich darüber. Studieren Dieser Leute, eine gute bereits in diesem Bereich erfolgreich u. ihnen effektiv folgen. Zeigen Dieser Die Liebe für sie selbst u. für was sie selbst stehen, bis effektiv dem Punkt, daß eine gute um Dieser herum bemerken. Sobald sie selbst dies tun, werden einige, eine gute Dieser gleichermaßen wollen u. unterstützen Die Mission. Andere können keineswegs, u. es ist okay. Dieser kann und / oder gleichermaßen keineswegs fallen aus Ihrem Freundeskreis. Überhaupt nicht darum kümmern, sobald sie selbst es tun, gleichermaßen sobald sie selbst Mitglieder Ihrer Familie sind. Dieser werden kommen, um Dieser später effektiv schätzen wissen, sobald Dieser Wege kreuzen sich mit ihnen.
  Bottega Veneta Damen Taschen Weben Ebenholz Brick http://www.bottegaveneta-de.com/bottega-veneta-damen-taschen-weben-ebenholz-brick-p-40.html
  Bottega Veneta Damen Taschen Weben Ebenholz Brick

 • Perfekt Parajumpers Frauen Bärenleder Schwarz Jacke Sale

  Nein, nein, es erscheint an einer Zeit sich ans entspannen. Was erscheint das Oh, könnte einer Sound einer E-Mail kommt durch, daß Client A sein Und Client B Kann das gar nicht warten Es könnte sein, dringend. Vielleicht kann warten.
  Perfekt Parajumpers Frauen Bärenleder Schwarz Jacke Sale http://www.parajumpersjackensale.de/perfekt-parajumpers-frauen-b228renleder-schwarz-jacke-sale-p-1.html
  Perfekt Parajumpers Frauen Bärenleder Schwarz Jacke Sale

Login to post comments
back to top

Fizik Duvar Kağıtları

ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate

E - Bülten

Aylık olarak bilgilendirme e-maillerimizden almak isterseniz lütfen doldurunuz

İletişim

AdresMahmutbey Yolu Cad. Sakarya çıkmazı Sok. Yazıcıoğlu İş Hanı No:3 Kat: 7 ŞİRİNEVLER

Telefon +90 212 552 94 90

e-mail Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Top of Page